Redoviti program

Redoviti program

Redoviti program i organizacija rada u našem vrtiću temelje se na razvojno-primjerenom kurikulumu usmjerenom na dijete i humanističkoj koncepciji razvoja predškolskog odgoja. Kontinuirano se trudimo osigurati pažljivo i bogato strukturirano okruženje i poticajnu materijalnu sredinu koja doprinosi razvoju dječjeg učenja, kreativnosti i stvaralaštva; potičemo razvoj partnerskog odnosa s roditeljima kao najvišeg oblika suradnje u ostvarivanju zajedničkog cilja – optimalnog razvoja djeteta; potičemo razvoj tolerancije prema različitostima i uvažavanje prava sve djece (uključivanjem i socijalizacijom djece s teškoćama u razvoju u život i rad ustanove, uključivanjem djece macionalnih manjina, upisivanjem djece stranih državljana); kontinuirano se stručno usavršavamo zbog podizanja razine stručnih kompetencija za rad i stjecanja novih znanja, vještina i sposobnosti potrebnih za primjenu suvremenih oblika rada sa djecom predškolske dobi.

Ciljevi redovitih programa

Ciljevi i zadaće redovitog programa usmjereni su na očuvanje tjelesnog i mentalnog zdravlja djeteta te poticanje cjelovitog razvoja svih funkcija i svih djetetovih aktualnih i potencijalnih sposobnosti i vještina (tjelesnih, intelektualnih, socio-emocionalnih i izražajnih), uz naglašenu komunikacijsku i interakcijsku komponentu.

Stvaramo uvjete za potpun i skladan razvoj djetetove osobnosti i njegov psihofizički razvoj kroz:

 • zadovoljavanje specifičnih komunikacijskih, razvojnih i obrazovnih potreba djeteta
 • osmišljavanje aktivnosti u kojima će dijete moći iskazivati svoje potencijale
 • stvaranje kreativnog ozračja (raznovrsni materijali za istraživanje i stvaranje)
 • usvajanje vještina potrebnih za zadovoljavajuće funkcioniranje u socijalnom okruženju

Namjena programa – Cjeloviti razvojni programi ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja provode se za djecu od dvije godine do polaska u osnovnu školu. Sve naše skupine su dobno mješovite, što omogućuje kvalitetnu socijalnu interakciju i suradničko učenje djece različite dobi.

Način realizacije

Odgojno-obrazovni rad i učenje se odvija prema najnovijim znanstvenim spoznajama i preporukama stručnjaka za rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Integrirani i razvojni kurikulum podrazumijeva paralelno odvijanje mnoštva aktivnosti djece, stimulativno materijalno okruženje koje potiče na istraživanja i stjecanje znanja.

Bitni aspekti rada su:

 • stvaranje poticajnog okruženja
 • individualizirani pristup
 • poticanje i stvaranje uvjeta za dječje aktivnosti
 • dokumentiranje procesa učenja djece
 • refleksije sa djecom i stručnjacima
 • predlaganje novih       mogućnosti za igru, stvaranje, promatranje, otkrivanje, traženje i učenje novih rješenja
 • usmjeravanje na važnost i zdravstveno-preventivni       potencijal tjelesnog vježbanja od najranije dobi, u cilju poticanja cjelokupnog psihofizičkog razvoja djeteta i razvijanja zdravih navika.