Program predškole

Program predškole verificiran je od strane Ministrastva znanosti, obrazovanja i sporta.

Program predškole u našem vrtiću

Program predškole

Program predškole u našem vrtiću verificiran je od strane MZOS i označava obvezni program za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu. Program osigurava svakom djetetu u godini prije polaska u osnovnu školu optimalne uvjete za razvijanje i unapređivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje potrebnih spoznaja te zadovoljavanje interesa.

Sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/2014), kompetencije koje dijete u godini dana prije polaska u osnovnu školu treba unaprijediti se odnose na: komunikaciju na materinskom jeziku

  • elementarnu komunikaciju na stranim jezicima
  • matematičke kompetencije
  • učiti kako učiti
  • socijalne i građanske kompetencije
  • inicijativnost i poduzetništvo
  • kulturnu svijest i izražavanje
  • motoričke kompetencije primjerene dobi

Program predškole

Za ostvarivanje ovog programa osigurali smo odgovarajuće prostorne, materijalne i kadrovske uvjete za provedbu programa predškole u skladu sa suvremenim dostignućima u predškolskom odgoju i obrazovanju djece predškolske dobi.

Vrtić ima optimalnu organizacijsku shemu i njezino djelovanje te provedbu obveznog programa predškole u trajanju od 250 sati godišnje za djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu koja su uključena u redovite programe dječjega vrtića.

Kako se pripremiti za školu?

Saznaj više